Cách tạo Curl ignore ssl?

1. Curl ignore ssl là gì? Curl là một công cụ dòng lệnh được sử dụng để truy xuất tài nguyên trên mạng, bao gồm các tài nguyên được truy cập thông qua HTTPS. Khi truy xuất các tài nguyên bảo mật qua HTTPS, Curl sử dụng SSL (Secure Sockets Layer) để thiết lập kết nối an toàn giữa client và server. Tuy nhiên, có những trường hợp bạn không muốn Curl xác nhận chứng chỉ SSL của server (ví dụ như khi bạn sử dụng một self-signed certificate hoặc…

Read More