SSL certificate problem self signed certificate in certificate chain và cách fix

 

1. SSL certificate problem self signed certificate in certificate chain là gì?

Lỗi “SSL certificate problem: self signed certificate in certificate chain” xảy ra khi một chứng chỉ SSL tự ký được sử dụng trong chuỗi chứng chỉ SSL.

Một chứng chỉ SSL tự ký không được phát hành hoặc xác nhận bởi một cơ quan chứng nhận tin cậy nào khác, mà thay vào đó, nó được tạo ra bởi bản thân tổ chức hoặc cá nhân đang sử dụng nó nên chúng sẽ có những thông báo như trên.

2. Lỗi SSL certificate problem self signed certificate in certificate chain và cách fix?

Cách 1:

Đầu tiên ta tắt tạm thời tính năng kiểm tra SSL

GIT_SSL_NO_VERIFY=true git clone https://username@git.example.com/scm/repository.git

or

git remote add origin <gitrepo>
git config --global http.sslVerify false
Bước 1: Nhận chứng chỉ bằng OPENSSL
$ echo | openssl s_client -servername NAME -connect HOST:PORT |\
  sed -ne '/-BEGIN CERTIFICATE-/,/-END CERTIFICATE-/p' > certificate.pem

Bước 2: Định cấu hình Git

Đối với MAC/Linux:

# Initial clone
GIT_SSL_CAINFO=/path/to/certificate.pem
git clone https://username@git.example.com/scm/repository.git

# Ensure all future interactions with origin remote also work
cd repository
git config http.sslCAInfo /path/to/certificate.pem

Đối với Windows:

Bước 1:

  • Start | Run | MMC.
  • Click File | Add/Remove Snap-in.

Bước 2: Chọn Certificates và nhấp vào Add.

Bước 3: Chọn Computer account

Bước 4: Sau đó chọn Local computer và ấn kết thúc

Bước 5: Quay lại cửa sổ Thêm hoặc Xóa Snap-ins, nhấp vào OK.

  • Trong bảng điều khiển chính MMC, nhấp vào biểu tượng dấu cộng (+) để mở rộng phần đính kèm Chứng chỉ.
  • Để nhập chứng chỉ CA, hãy điều hướng đến Trusted Root Certification Authorities

Nhấp chuột phải vào bảng Chứng chỉ và nhấp vào All Tasks|Import to start  để khởi động trình

Khi nhập thành công chứng chỉ CA, trình hướng dẫn sẽ đưa bạn trở lại bảng điều khiển chính MMC.

– Cấu hình git để sử dụng chứng chỉ trong Windows Trust store

Khi sử dụng Windows, git theo mặc định sử dụng chương trình phụ trợ  “Linux”. Bắt đầu với Git dành cho Windows 2.14, bạn có thể định cấu hình Git để sử dụng SChannel

git config --global http.sslbackend schannel
0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment