SSL certificate problem self signed certificate in certificate chain và cách fix

  1. SSL certificate problem self signed certificate in certificate chain là gì? Lỗi “SSL certificate problem: self signed certificate in certificate chain” xảy ra khi một chứng chỉ SSL tự ký được sử dụng trong chuỗi chứng chỉ SSL. Một chứng chỉ SSL tự ký không được phát hành hoặc xác nhận bởi một cơ quan chứng nhận tin cậy nào khác, mà thay vào đó, nó được tạo ra bởi bản thân tổ chức hoặc cá nhân đang sử dụng nó nên chúng sẽ có những thông báo…

Read More