Decode SSL là gì? Cách cấu hình Decode SSL

1. Decode SSL là gì?

“SSL decode” là một thuật ngữ trong lĩnh vực bảo mật mạng và mã hóa dữ liệu. Decode SSL thường được sử dụng trong việc giải mã (decode) dữ liệu đã được mã hóa bằng SSL/TLS (Secure Sockets Layer/Transport Layer Security).

2. Cách giải mã Decode SSL bằng openssl?

Chạy câu lệnh này:

openssl x509 -text -in sslcert.pem

3. Cách cấu hình Decode SSL?

Thông thường việc cấu hình đều cần trải qua các bước như:

  • Xác định nguồn và đích
  • Cấu hình chứng chỉ SSL/TLS
  • Thiết lập quy tắc giải mã
  • Kiểm soát truy cập
  • Giám sát và báo cáo

Tuỳ từng mã nguồn mà ta sẽ có những cách cấu hình cụ thể như:

Cấu hình Decode SSL trên thiết bị mạng (Cisco ASA Firewall):

access-list SSL-decrypt-list extended permit tcp any any eq 443
ssl decryption policy decrypt-ssl
match host <target_server>
policy-map global_policy
class class-default
ssl decryption policy decrypt-ssl

Cấu hình Decode SSL trên Proxy Server (Squid Proxy):

acl SSL_sites ssl::server_name .example.com
ssl_bump peek step1 all
ssl_bump splice SSL_sites

Cấu hình Decode SSL trên ứng dụng WAF (ModSecurity):

SecRule REQUEST_HEADERS:User-Agent “Mozilla” “id:1,phase:1,t:none,t:lowercase,t:normalisePath,deny,status:403,msg:’SSL Decryption Disabled for Mozilla User-Agent'”
SecRule REQUEST_URI “@streq /login” “id:2,phase:2,t:none,t:normalisePath,chain,log,pass”
SecRule REQUEST_HEADERS:User-Agent “!Mozilla” “t:none,t:lowercase,t:normalisePath,t:replaceComments,log,auditlog,pass,nolog”

Cấu hình Decode SSL trên ứng dụng Load Balancer (NGINX):

stream {
map $ssl_preread_server_name $upstream {
example.com backend_server;
}
server {
listen 443;
proxy_pass $upstream;
ssl_preread on;
}
}

4. Kết luận:

Trên đây là bài viết của mình về “Decode SSL là gì? Cách cấu hình Decode SSL – chúc các bạn cấu hình thành công..

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment