x.509 certificate là gì? Cách khắc phục lỗi x.509 certificate signed by unknown authority

1. x.509 certificate là gì? X.509 certificate là một loại chứng chỉ số (digital certificate) được sử dụng để xác thực danh tính của một thực thể trên mạng, chẳng hạn như một website hoặc một cá nhân. X.509 certificate được phát triển bởi ITU-T (International Telecommunication Union – Telecommunication Standardization Sector) và được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng mật mã hóa như TLS/SSL, S/MIME, IPsec, và SSH. X.509 certificate chứa thông tin về chủ sở hữu của chứng chỉ, thông tin về CA (Certificate Authority) phát…

Read More