Các phiên bản của chứng chỉ số X.509

1. Chứng chỉ số là gì? Chứng chỉ số là thành phần làm nền tảng cho hoạt động của PKI. Nó là tài liệu điện tử giúp nhận dạng và đại diện cho người dùng, tổ chức, máy tính, thiết bị mạng hoặc dịch vụ nào đó. Nó được phát hành bởi một Certification Authority (CA) và được liên kết với một cặp khóa công khai và khóa bí mật. Một chứng chỉ là một tập tin được ký số, có kích thước từ 2KB đến 4KB và thường bao…

Read More