Kích hoạt SNI SSL trên DirectAdmin

Khi bạn sử dụng Account user thường (Không phải Account Admin) trên hệ thống DirectAdmin để tính hành cấu hình SSL Ceritificate cho tên miền của user thì sẽ gặp phải thông báo lỗi như sau: “You can only add a certificate if you own the ip you are using”

Xử lý :

  • Đối với user : bạn liên hệ với admin quản trị DirectAdmin của bạn và nhờ hỗ trợ vấn đề này.
  • Đối với Admin : thì bạn thực hiện như sau

Bước 1: Login ssh vào VPS/server

Bước 2: Mở file /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf

enable_ssl_sni=1

Thêm vào đoạn code sau vào file :

Bước 3: save lại và restart lại directadmin

service directadmin restart
0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment