Cách sửa lỗi Err_ossl_evp_Unsupported

1. Lỗi Err_ossl_evp_Unsupported là gì?

Lỗi Err_ossl_evp_Unsupported là lỗi liên quan đến các ứng dụng, mô-đun cố gắng sử dụng thuật toán không còn được hỗ trợ  với OpenSSL 3.0.

Nói cách khác Lỗi Err_ossl_evp_Unsupported trong OpenSSL xảy ra khi bạn sử dụng một thuật toán hoặc phương pháp mã hóa không được hỗ trợ.

2. Cách sửa lỗi Err_ossl_evp_Unsupported?

 

Cách 1:

Nâng cấp Node.js bằng cách tải xuống và cài đặt phiên bản Node.js LTS mới nhất .

Cách 2:

Sử dụng tuỳ chọn –openssl-legacy-provider.

Nếu bạn không thể hoặc không muốn cập nhật phiên bản Node.js của mình, bạn có thể khắc phục sự cố bằng một giải pháp thay thế . Node.js 17 đã giới thiệu --openssl-legacy-providertùy chọn dòng lệnh để hoàn nguyên về nhà cung cấp OpenSSL cũ.

Sử dụng --openssl-legacy-providertrong tập lệnh bắt đầunpm như sau:

NODE_OPTIONS=–openssl-legacy-provider npm run start

Trên Windows:

set NODE_OPTIONS=–openssl-legacy-provider && npm run start

Trong React, cập nhật tập lệnh startvà bằng:buildpackage.json

“start”: “react-scripts –openssl-legacy-provider start”,

“build”: “react-scripts –openssl-legacy-provider build”

3. Kết luận:

Trên đây là bài viết của mình về “Cách sửa lỗi Err_ossl_evp_Unsupported” – chúc các bạn thành công

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment