Hướng dẫn cài đặt chứng chỉ SSL trên Node.js

Node.js là một môi trường máy chủ mã nguồn mở miễn phí chạy trên các hệ điều hành khác nhau như Windows, Linux, Unix, Mac, OS X, vv Node.js đang sử dụng các tập lệnh Java cho chức năng trên máy chủ.

Bây giờ chúng ta hãy đi thẳng đến lý do bạn đang ở đây: Cài đặt chứng chỉ SSL trên Node.js. Quá trình cài đặt chứng chỉ SSL trên Node.js khá đơn giản. Quá trình này có thể được chia thành ba bước.

Thực hiện các bước sau để cài đặt chứng chỉ SSL của bạn nhanh chóng trên một node.js.

Bước 1: Tải xuống tệp chứng chỉ SSL

Bắt đầu với quy trình chỉ khi bạn đã mua chứng chỉ SSL và hoàn tất toàn bộ quá trình đặt hàng. Nếu bạn chưa có, bạn sẽ phải mua.

Khi bạn hoàn thành quá trình đặt hàng và CA xác minh tài liệu của bạn, họ sẽ gửi tệp Chứng chỉ SSL qua email bao gồm Chứng chỉ SSL cùng với Chứng chỉ Trung gian và Gốc và Tệp Nhóm CA.

Nếu các tệp CA Bundle bị thiếu, bạn có thể tải xuống từ trang web chính thức của Tổ chức phát hành chứng chỉ.

Bước 2: Tạo tệp https_server.js và tải tệp SSL lên thư mục Máy chủ

Để tạo tệp https_server.js, hãy sử dụng các giá trị sau. Lưu ý rằng, bạn có thể đặt tên bất kỳ cho tệp Server.js.

#vim https_server.js
var https = require('https');
var fs = require('fs');
var https_options = {
  key: fs.readFileSync("/path/to/private.key"),
  cert: fs.readFileSync("/path/to/your_domain_name.crt"),
  ca: [
          fs.readFileSync('path/to/CA_root.crt'),
          fs.readFileSync('path/to/ca_bundle_certificate.crt')
       ]
};

 

https.createServer(options, function (req, res) {
 res.writeHead(200);
 res.end("Welcome to Node.js HTTPS Servern");
}).listen(8443)

 

path / to / private.key – đường dẫn đầy đủ của tệp khóa riêng tư.

path / to / your_domain_name.crt – đường dẫn đầy đủ của tệp Chứng chỉ SSL

path / to / CA_root.crt ‘ – đường dẫn đầy đủ của tệp chứng chỉ gốc CA.

path / to / ca_bundle_certificate – đường dẫn đầy đủ của tệp bó CA

 

Bước 3: Bắt đầu Node.js

Áp dụng dòng lệnh sau để khởi động ứng dụng Node.js mà bạn đã tạo ở trên.

# node https_server.js

Và sau bước trên chứng chỉ SSL đã hoạt động trên Node.js

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment