Cài đặt Chứng chỉ SSL / TLS trong Google App Engine

Xin chào – hôm nay ssl.vn sẽ hướng dẫn các bạn cách để cài đặt nhanh chứng chỉ SSL/TLS trong Google App Engine.

1. Tải xuống chứng chỉ từ SSL.com.

Tìm thứ tự chứng chỉ của bạn trong tài khoản SSL.com của bạn và tải xuống chứng chỉ ở định dạng Nginx . Tên tệp sẽ kết thúc bằng .chained.crt.

2. Chuyển đổi định dạng khóa riêng

Private key tải lên App Engine phải là khóa RSA ở định dạng PKCS # 1 PEM. Kiểm tra dòng đầu tiên của private key trong trình soạn thảo văn bản.

Nếu tệp bắt đầu bằng -----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----, bạn đã sẵn sàng. Nếu bạn đã tạo private key và CSR của mình bằng Trình quản lý CSR của SSL.com hoặc bạn thấy dòng đầu tiên của tệp là -----BEGIN PRIVATE KEY-----(không có RSA), khóa sẽ cần được chuyển đổi từ PKCS # 8 sang PKCS # 1. Điều này dễ dàng thực hiện với lệnh OpenSSL như sau (thay thế EXAMPLE.keyvà EXAMPLE-RSA.keybằng tên tệp thực của bạn):

openssl rsa -in EXAMPLES.key -out EXAMPLE-RSA.key

3. Điều hướng đến project

Điều hướng đến dự án của bạn trong Google Cloud Platform.

4. Điều hướng đến cài đặt App Engine.

 

* Chọn App Engine> Cài đặt từ menu ở trên cùng bên trái của màn hình.

* Mở cài đặt chứng chỉ SSL.

Nhấp vào tab chứng chỉ SSL.

* Mở biểu mẫu tải lên chứng chỉ.

Nhấp vào nút Tải lên chứng chỉ mới.

* Tải lên chứng chỉ và khóa cá nhân.

Đặt tên cho chứng chỉ của bạn, tải lên hoặc dán vào chứng chỉ chuỗi và khóa cá nhân của bạn và nhấp vào nút Tải lên .

* Chọn tên miền.

Chọn các miền bạn muốn sử dụng chứng chỉ, sau đó nhấp vào nút Lưu.

* Cuối cùng!

Chứng chỉ và khóa của bạn đã được tải lên và ánh xạ tới tên miền của bạn trong App Engine.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment