Cách xử lý lỗi Python ssl certificate_verify_failed

1. Python ssl certificate_verify_failed là gì?

Trong Python, “certificate_verify_failed” là một lỗi xảy ra khi việc xác thực chứng chỉ SSL không thành công trong quá trình thiết lập kết nối bảo mật. SSL (Secure Sockets Layer) là một giao thức mật mã hóa được sử dụng để bảo vệ việc truyền dữ liệu giữa máy khách và máy chủ trên mạng.

2. Cách sử lý lỗi Python ssl certificate_verify_failed

Bạn có thể làm như sau:

* Tạo unverified chưa được xác minh trong SSL

import ssl
context = ssl._create_unverified_context()
urllib.request.urlopen(req,context=context)

* Tạo unverified https chưa được xác minh trong SSL

import ssl
ssl._create_default_https_context = ssl._create_unverified_context
urllib2.urlopen(“https://google.com”).read()

* Sử dụng mô-đun yêu cầu và đặt ssl verify thành false

request.get(url, headers=Hostreferer,verify=False)

* Cập nhật chứng chỉ SSL với PIP

Bạn cũng có thể cập nhật chứng chỉ SSL của mình Với PIP. Tất cả những gì chúng ta phải làm là cập nhật thư mục chứng chỉ SSL của mình bằng đoạn mã sau: pip install –upgrade certifi

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment