Thông báo lỗi ssl_14090086 là gì? Và cách fix

1. Hình ảnh lỗi ssl_14090086 là gì?

2. Cách sửa lỗi ssl_14090086?

Chúng ta sẽ xét trên ví dụ:

Cảnh báo: stream_socket_enable_crypto (): Thao tác SSL không thành công với mã 1.
OpenSSL Thông báo lỗi: lỗi: 14090086: Quy trình SSL: SSL3_GET_SERVER_CERTIFICATE: xác minh chứng chỉ không thành công

Khắc phục sự cố cho biết: Cách khắc phục chính xác cho điều này là thay thế chứng chỉ không hợp lệ, bị định cấu hình sai hoặc tự ký bằng chứng chỉ tốt.

Một người dùng cmt:

`root @ agosto ~ http / x / www / _www # cat test_chroot.php

root @ agosto ~ http / x / www / _www # curl https://www.x.com/test_chroot.php —– DNS + TLS —–
Cảnh báo : file_get_contents (): Hoạt động SSL không thành công với mã 1. Thông báo lỗi OpenSSL: error: 14090086: SSL thường xuyên: ssl3_get_server_certificate: xác minh chứng chỉ không thành công trong /_www/test_chroot.php trên dòng 7

Cảnh báo : file_get_contents (): Không thể bật tiền điện tử trong /_www/test_chroot.php trên dòng 7

Cảnh báo : file_get_contents (https://www.x.com): không mở được luồng: hoạt động không thành công trong /_www/test_chroot.php trên dòng 7

Cách sửa lỗi này theo như mình đã tham khảo trên mạng thì đó là các bạn sẽ sửa lỗi bằng cách thêm ini_cafile trong php.ini vào một cacert.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment