Những ảnh hưởng của GDPR với việc sử dụng cookie trên website

Bắt đầu từ ngày 25 tháng 5, nếu bạn hoạt động website tại Châu Âu thì sẽ cần chấp thuận khẳng định sử dụng cookie.  Quy chế bảo vệ dữ liệu chung của Liên minh châu Âu (GDPR) có hiệu lực vào ngày 25 tháng 5. Khi đó, kinh doanh trên internet sẽ thay đổi sâu sắc. Đó là vì GDPR sẽ có tầm nhìn mở rộng ra ngoài châu Âu. Internet đã phát triển thương mại toàn cầu, và bất kỳ doanh nghiệp nào phục vụ khách hàng châu Âu phải…

Read More