Sửa lỗi The SSL Connection Could Not Be Established See Inner Exception

 

1. Lỗi The SSL Connection Could Not Be Established See Inner Exception là gì?

Lỗi “The SSL connection could not be established. See inner exception.” chỉ là một thông báo tổng quát để báo cáo rằng có vấn đề khi thiết lập kết nối SSL, và để hiểu rõ hơn về vấn đề, bạn cần xem thông tin chi tiết trong inner exception.

Inner exception cung cấp thông tin chi tiết về lý do cụ thể của lỗi, chẳng hạn như một mã lỗi cụ thể hoặc một thông báo lỗi chi tiết hơn.

2. Nguyên nhân gây ra lỗi The SSL Connection Could Not Be Established See Inner Exception?

Cơ bản sẽ có một số nguyên nhân như sau:

 • Chứng chỉ SSL hết hạn hoặc không hợp lệ:
 • Cấu hình SSL không đúng:
 • Vấn đề với Proxy hoặc Firewall:
 • Phiên bản TLS/SSL không tương thích
 • Vấn đề với định dạng dữ liệu SSL

3. Cách fix lỗi The SSL Connection Could Not Be Established See Inner Exception?

 

Cách 1: 

Để loại bỏ thông báo lỗi mới này, bạn phải thêm tên máy chủ và khóa chứng chỉ từ lỗi vào Ghim và thêm tên đó vào TLSConfig của NativeMessageHandler như được hiển thị:

var pin = new Pin();
pin.Hostname = "abcdef.ghij.kl.mn";
pin.PublicKeys = new string[] { "sha256/9+L...C4Dw=" };
var config = new TLSConfig();
config.Pins = new List<Pin>();
config.Pins.Add(pin);
httpClient = new HttpClient(new NativeMessageHandler(true, config)
Cách 2:

Windows 10 thêm cấu hình Group Policy:  Computer Configuration > Administrative Templates > Network > SSL Configuration Settings.

BrainpoolP256r1 (RFC 7027) in Windows 10, version 1507 and Windows Server 2016
  BrainpoolP384r1 (RFC 7027) in Windows 10, version 1507 and Windows Server 2016
  BrainpoolP512r1 (RFC 7027) in Windows 10, version 1507 and Windows Server 2016
  Curve25519 (RFC draft-ietf-tls-curve25519) in Windows 10, version 1607 and Windows Server 2016

Cách 3:

Bên trong Program.cs định cấu hình máy khách được đặt tên

builder.Services.AddHttpClient("YourNamedClient").ConfigureHttpMessageHandlerBuilder(builder =>
{
  builder.PrimaryHandler = new HttpClientHandler
  {
    ServerCertificateCustomValidationCallback = (m, c, ch, e) => true
  };
});

Và bên trong Controller:

 public class YourController: ControllerBase
  {
    private readonly HttpClient _httpClient;

    public YourController(IHttpClientFactory factory)
    {
      _httpClient = factory.CreateClient("YourNamedClient");
    }

  }

4. Kết luận:

 

Ok trên đây mình đã hướng dẫn xong cho mọi người về “Cách Sửa lỗi The SSL Connection Could Not Be Established See Inner Exception” chúc các bạn thành công.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment