SSL converter là gì? Lệnh để converter chuyển đổi

1. SSL Converter là gì?

“SSL converter” có thể là một thuật ngữ  để chỉ một công cụ hoặc dịch vụ chuyển đổi thông tin từ giao thức SSL (Secure Sockets Layer) hoặc TLS (Transport Layer Security) sang định dạng khác.

Ví dụ như hình ảnh bên dưới là một Tool SSL Converter:

2. Các lệnh để converter chuyển đổi:

 

OpenSSL Chuyển đổi PEM:

 

Chuyển đổi PEM sang DER

openssl x509 -outform der -in certificate.pem -out certificate.der

Chuyển đổi PEM sang P7B

openssl crl2pkcs7 -nocrl -certfile certificate.cer -out certificate.p7b -certfile CACert.cer

Chuyển đổi PEM sang PFX

openssl pkcs12 -export -out certificate.pfx -inkey privateKey.key -in certificate.crt -certfile CACert.crt- 

OpenSSL Chuyển đổi DER

Chuyển DER sang PEM

openssl x509 -inform der -in certificate.cer -out certificate.pem

 

OpenSSL Chuyển đổi P7B

Chuyển đổi P7B sang PEM

openssl pkcs7 -print_certs -in certificate.p7b -out certificate.cer

Chuyển đổi P7B sang PFX

openssl pkcs7 -print_certs -in certificate.p7b -out certificate.cer

openssl pkcs12 -export -in certificate.cer -inkey privateKey.key -out certificate.pfx -certfile CACert.cer

OpenSSL Chuyển đổi PFX

Chuyển đổi PFX sang PEM

openssl pkcs12 -in certificate.pfx -out certificate.cer -nodes

3. Kết luận:

Ok ở bài viết trên đây là “SSL converter là gì? Lệnh để converter chuyển đổi” chúc các bạn thành công

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment