Hướng dẫn redirect website từ http sang https thông qua mod_rewrite Apache

Apache mod_rewrite thường được sử dụng khi cài đặt SSL giúp nhẹ nhàng chuyển hướng người dùng từ http sang https khi người dùng gõ URL. Sử dụng Apache để chuyển hướng http sang https sẽ đảm bảo rằng người truy cập vào trang sẽ được sử dụng giao thức SSL. Điều này tốt hơn so với sử dụng SSLRequireSSL vì người dùng thường quên nhập https và việc dùng mod_rewrite sẽ được tự động chuyển hướng.

Trước khi bạn có thể thiết lập chuyển hướng Apache từ http sang https, bạn sẽ cần làm như sau:

  • Đảm bảo chứng chỉ SSL của bạn được cài đặt thành công để bạn có thể truy cập https://www.yoursite.com
  • Đảm bảo mod_rewrite được bật trong Apache

Bây giờ bạn chỉ cần chỉnh sửa tệp httpd.conf hoặc tệp nơi máy chủ ảo của bạn được chỉ định và thêm các dòng này để chuyển hướng http sang https:

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule (.*) https://%{SERVER_NAME}/$1 [R,L]

Trong nhiều trường hợp, bạn cũng có thể chỉ cần thêm các dòng đó vào một tệp có tên .htaccess trong thư mục mà bạn muốn chuyển hướng http sang https.

Bây giờ, khi khách truy cập gõ http://www.yoursite.com/mypage.htmlm, máy chủ sẽ tự động chuyển hướng http sang https để họ truy cập https://www.yoursite.com/mypage.htmlm

Lưu ý: Bạn cũng có thể chuyển hướng một trang từ http sang http trong Apache bằng cách sử dụng trang này trong tệp cấu hình hoặc tệp .htaccess:

RewriteEngine On
RewriteRule ^apache-redirect-http-to-https\.html$ https://www.yoursite.com/apache-redirect-http-to-https.html [R=301,L]

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment