Certificate of quality and quantity là gì?

1. Certificate of quality and quantity là gì?

Certificate of quality and quantity là chứng từ xác nhận chất lượng và số lượng (hoặc trọng lượng) của hàng được giao và chứng minh phẩm chất số lượng hàng phù hợp với các điều khoản của hợp đồng. Có thể do người cung cấp hàng, cũng có thể do cơ quan kiểm nghiệm hàng xuất nhập khẩu cấp, tùy theo sự thỏa thuận giữa hai bên mua bán.

2. Mẫu certificate of quality

Một số mẫu certificate of quality các bạn có thể tham khảo tại: https://123docz.net/timkiem/gi%E1%BA%A5y+ch%E1%BB%A9ng+nh%E1%BA%ADn+ch%E1%BA%A5t+l%C6%B0%E1%BB%A3ng+h%C3%A0ng+h%C3%B3a+certificate+of+quality.htm

Xem thêm: SSL Certificate là gì?

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment