Cách tạo Generate SSL certificate linux

 

1. Generate ssl certificate linux là gì?

“Generate SSL certificate” (Tạo chứng chỉ SSL) là quá trình tạo ra một chứng chỉ SSL (Secure Sockets Layer) trên hệ thống Linux. Chứng chỉ SSL được sử dụng để bảo mật thông tin truyền tải giữa máy chủ và máy khách trên internet. Nó đảm bảo rằng dữ liệu được truyền tải qua kết nối SSL được mã hóa và bảo mật, ngăn chặn người thứ ba có thể đánh cắp hoặc hiểu được nội dung của dữ liệu.

2. Cách tạo Generate ssl certificate linux

 

* Cài đặt bộ công cụ OpenSSL

Các bạn lần lượt cài theo trình tự dưới đây

$ sudo dnf install openssl

Với  Debian, Ubuntu thì cài thêm

$ sudo apt install openssl
$ sudo pacman -Sy openssl

3. Tạo chứng chỉ tự ký?

$ openssl req -newkey rsa:4096 -x509 -sha512 -days 365 -nodes -out certificate.pem -keyout Privatekey.pem
$ openssl list --digest-commands

Chúng ta sẽ thu được kết quả tương tự như sau:

blake2b512 blake2s256 gost md2        
md4 md5 rmd160 sha1        
sha224 sha256 sha3-224      
sha3-256 sha3-384 sha3-512 sha384 sha512       
sha512-224 sha512-256 shake128 shake256      
sm3        

5. Cung cấp thông tin chứng chỉ

 • Hai chữ cái đại diện cho Tên quốc gia (ví dụ: US)
 • Tên đầy đủ của Tiểu bang hoặc Tỉnh (ví dụ: California)
 • Tên thành phố (ví dụ Los Angeles)
 • Tên tổ chức hoặc công ty (Tên pháp lý của công ty)
 • Tên đầy đủ của máy chủ
Generating a RSA private key
.............................................++++
...........................++++
writing new private key to 'privatekey.key'
-----
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Country Name (2 letter code) [XX]:US
State or Province Name (full name) []:California
Locality Name (eg, city) [Default City]:Los Angeles
Organization Name (eg, company) [Default Company Ltd]:.
Organizational Unit Name (eg, section) []:
Common Name (eg, your name or your server's hostname) []:www.fqdn.com
Email Address []:

Khi kết thúc quá trình, chúng ta sẽ tìm thấy hai tệp đã tạo (certificate.pem và Privatekey.pem) trong thư mục làm việc hiện tại của chúng ta. Nếu chúng ta xem tệp chứng chỉ của mình, chúng ta sẽ tìm thấy nội dung tương tự như sau:

-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIFfzCCA2egAwIBAgIUYqXQl7Y5G6BAXpQ32GWfekpTEJcwDQYJKoZIhvcNAQEN
BQAwTzELMAkGA1UEBhMCVVMxEzARBgNVBAgMCkNhbGlmb3JuaWExFDASBgNVBAcM
C0xvcyBBbmdlbGVzMRUwEwYDVQQDDAx3d3cuZnFkbi5jb20wHhcNMjIwMzIwMjI0
NTU4WhcNMjMwMzIwMjI0NTU4WjBPMQswCQYDVQQGEwJVUzETMBEGA1UECAwKQ2Fs
aWZvcm5pYTEUMBIGA1UEBwwLTG9zIEFuZ2VsZXMxFTATBgNVBAMMDHd3dy5mcWRu
LmNvbTCCAiIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggIPADCCAgoCggIBALHf3gnGCATAUEKc
xgq3mmwM+wI9HV3SaYEnHgNJnt47FgFHcLWmzMRARrx1ofrwWSYUCGNDidit6FHv
fHDyVoH344G8tuyU5YhzddmmphoGpU7jdwbQvtSqcJxOU84KSmwoMp/sIb+iNfSA
rcNj1mTMHJJmePwCloDT2/7tuMvBlhfG5JHk5mSwi2GpSi06VqkzKeRBzaJTKEVq
vUJNOcBJBCJPhj+I32J3SeJ6YnCfvLyaBzVBR0T+2umGXDTU0KwSnoCg3Swslfma
GKDNLzvUerqwxEEUjaKjzdtzclvVJ86xVGI1TiVPdngullHCBdys5PxXabxhv1mF
FRgxCXjyctVeEcTx+SIDoxMWVTZFXFbaGUbeXFYEXbm0dzYOj0Y+rbIxvBVGfLDG
qngUuIOE3iiaOA/h/V0MuIhFVXg0tO4ZIsN5sZAMpGuLduB5W2soNpb7uRVneEyP
VIYwzYT8i4YJMVXCMwQKHQFQbeU2QKTsx0aXnR7O84CUQxCah86FJpzNP5jMjTht
82X08rKGBp5G85hyUQEyvZrtQ9etFHDVdDvfuuFFQf0vXwDUpS7WHOOcK1+M0ztr
lxk/vg4qazw7vwXSRD93a1VgnsGAXV8oxKuzUzUCj96JJvjdnd56h3B9ERShEpZx
Ua1lgB8sTDG8l3kTpggsfXWHgLTRAgMBAAGjUzBRMB0GA1UdDgQWBBSnylKfTIQJ
PNbq+z50Ao0HfrpfMjAfBgNVHSMEGDAWgBSnylKfTIQJPNbq+z50Ao0HfrpfMjAP
BgNVHRMBAf8EBTADAQH/MA0GCSqGSIb3DQEBDQUAA4ICAQBDISi+LunywZWapJFc
XbPll/BKbsJNX+4gmMOysFr0QRtDfrXGKN57DlZvfYlkNeBdXi6urGfWuuERbmqo
IN2KmYbCTCG5RhfiVvS9MvbQOtItq+tJCIVD2YznblAniU2qy3tquGVLGRSR2SuB
X/r8a6NGZ8SzxpeUgQEKYStiIVjkAUrLzn0UXy7ul7pTghy5w4AgiC0AwecnUWwl
Dyb+TXadAD0PfHvHMJvMTlfFtVGJgDFPPPAocQ1BHmzxsY01QcXnOfUXGwoldrp5
H5Yf+kbxru6TMPoC8Q0oZqPXX5k4SmOP3npaFQ3q6Zti6Z0EXY1Tq9h0pBTJMXzK
B4RX7owrX3k7H2DPZjColyFzjmmdTT75y9CGrDwoKk6RQFDO5/aSfkE3y+KFbQq/
rib/BymCzoYl/4E5LA7SStBk0pTv0qRJEqOhzNdOqkq+xWAEC4JN8a63MY1Fxaii
cDgEeYLtdSpfEyB2AsmYDa+hF9lmYP3pcInCsU3iSuYpn8g09iHtCWAvyvcO2tyP
JT+Gi6h38jAIAziUI3kXVTbc9tvVfDRlF4mK66z1Iz7loMP4TMSObW35mf200Zvt
HqbrhlF8KWMY/IxCM0LNkxQXEIoW3yHm3G3OHoV184XTyW0CKFK18dC8SuYc24cX
kLAgdGVMwED+WtoF6hPKfznmIA==
-----END CERTIFICATE-----

6. Trích xuất khóa chung từ chứng chỉ

$ openssl x509 -pubkey -noout -in certificate.pem

Ok vậy là đã xong – chúc các bạn thành công.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment