Cách sửa lỗi ssl certificate problem unable to get local issuer certificate

1. Thực trạng lỗi “SSL certificate problem unable to get local issuer certificate”?

Chủ yếu lỗi này sẽ xảy ra khi không thể xác minh chứng chỉ tự ký. Và nó sẽ hiển thị thông báo lỗi như vậy.

2. Cách sửa lỗi ssl certificate problem unable to get local issuer certificate?

  • Bước 1: Tải “cacert.pem” từ link: http://curl.haxx.se/docs/caextract.html
  • Bước 2: Lưu file cacert.pem vào folder SSL của PHP. Tùy thuộc vào phiên bản PHP bạn đang sử dụng. Đường dẫn có thể như sau:

  • Bước 3: Thêm đường dẫn vào file cấu hình php.ini của bạn.
  • Bước 4: Khởi động lại IIS Server của bạn. Có thể chạy câu lệnh “iisreset” từ command prompt với quyền admin để khởi động lại IIS server.
  • Cuối cùng test và kiểm tra lại các bước thực hiện trên
0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment