Cách khắc phục SSL_ERROR_SYSCALL

1. Lỗi SSL_ERROR_SYSCALL là gì?

Lỗi “SSL_ERROR_SYSCALL” là một mã lỗi mà người dùng gặp phải trong quá trình thiết lập kết nối an toàn SSL/TLS (Secure Sockets Layer/Transport Layer Security) giữa trình duyệt web và máy chủ web. Lỗi này thường xảy ra khi có một lỗi xảy ra trong quá trình giao tiếp giữa trình duyệt và máy chủ, dẫn đến việc không thể thiết lập kết nối an toàn.

2. Cách khắc phục SSL_ERROR_SYSCALL?

Cách 1: Sửa đổi cấu hình mạng Git

Bạn có thể trực tiếp sửa đổi tệp cấu hình Git toàn cầu và xóa cấu hình HTTP / HTTPS  trong file.

$ vim ~/.gitconfig

hoặc cũng có thể được sửa đổi bằng lệnh:

  • $ git config –global –unset http.proxy
  • $ git config –global –unset https.proxy
Cách 2: Thay đổi thư viện mã hóa HTTP/HTTPS

Vì vấn đề là thư viện LibreSSL báo lỗi nên chúng ta có thể sửa đổi Git để sử dụng thư viện OpenSSL cho giao tiếp HTTPS.

$ git config –global http.sslBackend “openssl”

Cách 3: Sử dụng proxy HTTPS để kết nối git

Thực hiện lệnh sau: $ git config –global -e

Thao tác này sẽ đưa chúng ta vào giao diện chỉnh sửa tệp cấu hình của git. Thêm phần sau vào tệp:

[http]
proxy = socks5://127.0.0.1:7891
[https]
proxy = socks5://127.0.0.1:7891

“7891” là port vào và port ra được chỉ định của phần mềm proxy của chúng tôi, vui lòng sửa đổi nó theo của bạn.

>>> Port SSL là gì? Cách mở Port SSL

Cách 4: Sử dụng SSH để kết nối git

Nhập thư mục tương ứng của directory và thực hiện lệnh sau:

$ git remote set-url origin git@github.com:xxx/xxx.git

Sau khi thay đổi xong, chúng ta có thể sử dụng lệnh sau để xem địa chỉ gốc hiện tại:

$ git remote -v

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment