Cách fix lỗi ssl cURL error 60

1. Lỗi SSL cURL error 60 là gì?

Lỗi SSL cURL error 60 là một lỗi phổ biến khi sử dụng cURL trong việc kết nối an toàn (HTTPS) với một máy chủ từ xa. Lỗi này xuất hiện khi cURL không thể xác minh chứng chỉ SSL/TLS của máy chủ đích.

2. Nguyên nhân gây ra lỗi ssl cURL error 60

Hiểu 1 cách đơn giản thì là do lệnh gọi API thực hiện yêu cầu kết nối an toàn bằng chứng chỉ tự ký. Khi không tìm thấy chứng chỉ hợp lệ, nó sẽ báo lỗi.

Còn về mặt kĩ thuật hơn 1 chútdo lệnh gọi API của bạn cố gắng chạy URL yêu cầu chỉ với giao thức http://. Nhưng  không thể thấy vì lệnh gọi API bảo mật yêu cầu chứng chỉ SSL hoặc giao thức https://.

3. Cách fix lỗi ssl cURL error 60

Bước 1:

Mở http://curl.haxx.se/ca/cacert.pem hoặc Tải xuống tệp chứng chỉ miễn phí “cacert.pem” từ trang web chính thức http://curl.haxx.se/docs/caextract.html

  1. Lưu nó dưới dạng “cacert.pem”.
  2. Dán cacert.pem theo địa chỉ C:\wamp64\bin\php\cacert.pem, đối với người dùng XAMPP vào đường dẫn C:\xampp\php\extras\ssl\cacert.pem.

Bước 2:

Mở php.ini và tìm dòng này

;curl.cainfo

Bước 3:

Thêm đường dẫn của chứng chỉ vào “curl.cainfo” và xóa dấu chấm phẩy (;) như sau.

curl.cainfo = "C:\wamp64\bin\php\cacert.pem"
Bước 4:

Bước quan trọng nhất là lưu và đóng php.ini của bạn. Khởi động lại máy chủ WAMP hoặc XAMPP của bạn và thử lại yêu cầu của bạn. Nếu bạn không đặt đúng đường dẫn, thì bạn sẽ gặp lỗi cURL 77.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment