Cách cài đặt SSL trong Apache Tomcat trong Windows Server

1. Cách cài đặt SSL trong Apache Tomcat trong Windows Server   Bước 1. Đăng nhập vào máy chủ của bạn Bước 2. Điều hướng đến Thư mục nơi bạn sẽ quản lý chứng chỉ. Tạo keystore và private key bằng cách chạy lệnh sau: keytool -genkey -alias server -keyalg RSA -keysize 2048 -keystore your_domain_name.jks Bước 3. Tạo keystore – Nhập mật khẩu keystore – Nhập Thông tin tổ chức của bạn. – Nhập  y  hoặc  yes  khi được nhắc Bây giờ hãy nhập mật khẩu keystore của bạn và nhấn…

Read More