Cách tạo Generate SSL certificate linux

  1. Generate ssl certificate linux là gì? “Generate SSL certificate” (Tạo chứng chỉ SSL) là quá trình tạo ra một chứng chỉ SSL (Secure Sockets Layer) trên hệ thống Linux. Chứng chỉ SSL được sử dụng để bảo mật thông tin truyền tải giữa máy chủ và máy khách trên internet. Nó đảm bảo rằng dữ liệu được truyền tải qua kết nối SSL được mã hóa và bảo mật, ngăn chặn người thứ ba có thể đánh cắp hoặc hiểu được nội dung của dữ liệu. 2. Cách…

Read More