Cách xử lý lỗi Python ssl certificate_verify_failed

1. Python ssl certificate_verify_failed là gì? Trong Python, “certificate_verify_failed” là một lỗi xảy ra khi việc xác thực chứng chỉ SSL không thành công trong quá trình thiết lập kết nối bảo mật. SSL (Secure Sockets Layer) là một giao thức mật mã hóa được sử dụng để bảo vệ việc truyền dữ liệu giữa máy khách và máy chủ trên mạng. 2. Cách sử lý lỗi Python ssl certificate_verify_failed Bạn có thể làm như sau: * Tạo unverified chưa được xác minh trong SSL import ssl context = ssl._create_unverified_context()…

Read More