Thiết lập Apache Http với chứng chỉ SSL

  1. Cài đặt Apache với SSL từ Source Đăng nhập vào máy chủ Linux bằng quyền root và tải xuống phiên bản Apache mới nhất: wget http://www-us.apache.org/dist//httpd/httpd-2.4.25.tar.gz . Lưu ý : bạn có thể kiểm tra phiên bản mới nhất tại đây . Giải nén bằng lệnh gunzip gunzip -c httpd-2.4.25.tar.gz | tar xvf – Bạn sẽ có một thư mục mới “ httpd-2.4.25 ” Đi vào bên trong và thực hiện lệnh cấu hình sau Đảm bảo rằng bạn không gặp bất kỳ lỗi nào từ lệnh cấu hình ở trên và tiếp…

Read More