Cách cấu hình Qualys SSL Labs để xếp hạng cấu hình hạng A

1. Yêu cầu: Debian tối thiểu * Jessie và Apache V 2.4.10 2. Cách cấu hình Qualys SSL Lab để xếp hạng cấu hình hạng A Bước 1: Sửa DNS CAA No thành Yes bằng cách thêm bản ghi CAA trên DNS Server Clouddns: Thêm Bản ghi CAA, chọn Nhà cung cấp (Nếu có sẵn : Comodo, Digicert, v.v.), nếu trường chèn thủ công Trả lời bằng 0 (Số 0 -255), Thẻ có vấn đề và Giá trị với comodoca.com (nếu SSL Comodo),, letsencrypt.org (If Lets Encrypt SLL) rồi Save…

Read More