Hướng dẫn cách cài Apache SSL?

1.  Cài SSL trên Apache   Bước 1: Tạo file Virtual Hosts Tạo file config virtual host với tên miền là domain.com vim /etc/httpd/conf.d/domain.com.conf <VirtualHost *:80> ServerName domain.com ServerAlias www.domain.com ServerAdmin webmaster@domain.com DocumentRoot /var/www/domain.com <Directory /var/www/domain.com> Options -Indexes +FollowSymLinks AllowOverride All </Directory> ErrorLog /var/log/httpd/domain.com-error.log CustomLog /var/log/httpd/domain.com-access.log combined </VirtualHost> Bước 2 Cài đặt SSL Let’s Encrypt Đầu tiên các bạn cần đặt SSL Certificate bằng lệnh sau: yum install epel-release mod_ssl Tiếp theo các bạn cài module hỗ trợ SSL cho Apache yum install python-certbot-apache Cuối cùng các bạn cài cert…

Read More