Lỗi can connect to ssl vpn tunnel server

1. Tại sao Ssl Vpn không kết nối? Kiểm tra cài đặt SSL VPN bằng cách truy cập VPN, sau đó nhấp vào Cài đặt SSL VPN. Xác minh rằng cổng SSL VPN được chỉ định cho máy tính của bạn là chính xác. Đảm bảo rằng máy chủ được phép kết nối từ quyền truy cập bị hạn chế để nó không can thiệp vào cài đặt tường lửa. 2. Làm cách nào để kết nối với Fortinet Ssl Vpn? Nhấp vào VPN > Cài đặt SSL-VPN để thay đổi cài…

Read More