Tạo tệp chứng chỉ .pfx / .p12 bằng OpenSSL

1. Yêu cầu Private key ban đầu được sử dụng cho chứng chỉ Tệp PEM (.pem, .crt, .cer) hoặc PKCS # 7 / P7B (.p7b, .p7c) OpenSSL (bao gồm Linux / Unix và macOS, và dễ dàng cài đặt trên Windows với Cygwin ) Các lệnh dưới đây trình bày các ví dụ về cách tạo tệp .pfx / .p12 trong dòng lệnh bằng OpenSSL: * PEM (.pem, .crt, .cer) sang PFX openssl pkcs12 -export -out certificate.pfx -inkey privateKey.key –in certificate.crt -certfile more.crt   Chia nhỏ lệnh: openssl– lệnh thực…

Read More