Thông báo lỗi ssl_14090086 là gì? Và cách fix

1. Hình ảnh lỗi ssl_14090086 là gì? 2. Cách sửa lỗi ssl_14090086? Chúng ta sẽ xét trên ví dụ: Cảnh báo: stream_socket_enable_crypto (): Thao tác SSL không thành công với mã 1. OpenSSL Thông báo lỗi: lỗi: 14090086: Quy trình SSL: SSL3_GET_SERVER_CERTIFICATE: xác minh chứng chỉ không thành công Khắc phục sự cố cho biết: Cách khắc phục chính xác cho điều này là thay thế chứng chỉ không hợp lệ, bị định cấu hình sai hoặc tự ký bằng chứng chỉ tốt. Một người dùng cmt: `root @ agosto…

Read More