Cài đặt chứng chỉ SSL chuỗi trên SonicWALL SSL Offloader

* Những thứ cần chuẩn bị:  Tệp chứng chỉ từ SSL.com   Trình soạn thảo văn bản   OpenSSL.exe   Trình quản lý cấu hình SonicWall  * Sau khi OpenSSL được khởi chạy: 1. Mở phần sau  a. Domain.ca-bundle.crt  b. Domain.crt 2. Copy and Paste:  Sao chép và dán toàn bộ văn bản bao gồm —–BEGIN CERTIFICATE—–  and  —–END CERTIFICATE—–  3. Lưu các tệp này (C: \ server.pem và C: \ inter.pem) Chứng chỉ domain.crt là chứng chỉ máy chủ.  Domain.ca-pack.crt là chứng chỉ trung gian.  4. Xác minh thông tin chứng chỉ với…

Read More