Sửa lỗi the request was aborted could not create ssl/tls secure channel

Dịch ra tiếng việt thì đây là: Không thể tạo lỗi kênh bảo mật SSL / TLS khi chạy trình hướng dẫn cấu hình kết hợp 1. Nguyên nhân gây ra lỗi the request was aborted could not create ssl/tls secure channel? Phiên bản Bảo mật tầng truyền tải (TLS) không khớp giữa máy khách (PhoneView) và máy chủ (Cisco UCM) Hoặc do không khớp giữa các giá trị cipher_suites được định cấu hình của PC khách hàng của bạn và các giá trị mà máy chủ được định cấu…

Read More