Cài đặt chứng chỉ SSL trên AWS Elastic Beanstalk/Load Balancer

  * Nhập chứng chỉ vào ACM:  Việc nhập chứng chỉ vào ACM có thể được thực hiện thông qua bảng điều khiển hoặc thông qua Giao diện dòng lệnh AWS (AWS CLI). Dưới đây chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cả hai tùy chọn. 1. Nhập thông qua bảng điều khiển Mở bảng điều khiển ACM tại https://console.aws.amazon.com/acm/home . Nhấp vào Nhập chứng chỉ Bạn sẽ thấy ba trường bạn cần điền Nội dung chứng chỉ : chèn chứng chỉ được mã hóa PEM mà bạn đã nhận được từ SSL.com. Điều này phải bắt…

Read More